جشنواره بزرگ اول پرداخت 🎉، تا پایان تابستان بدون پرداخت کارمزد تراکنش های خود را ثبت کنید 🎁

سوئیفت چیست؟

در سوئیفت پیامهای بانکی استاندارد هستند و براي هر نوع امور بانکی یک پیام مشخص و تعریف شده است و کلیه بانک هـا ي عـضو سوئیفت ملزم هستند براي مخابره پیام از فرمت خاص استفاده کنند - سوئیفت ادعا میکند که در حدود 99/99 درصـد قابـل اطم ینـان اسـت . علت وجودي این ادعا مفقود نشدن یک پیام سوئیفتی از اول تأسـیس در ایـن شـبکه است. بنابراین با حجم زیاد پیامها قابلیت اطمینان به سیستم نزدیک بـه صـد در صد است - مقـررات سوئیفت اعلام میدارد هـر عـضو شبکه سوئیفت باید حداقل در روزهاي کاري هشت ساعت آمادگی دریافت پیام را داشته باشد و اگر از مقـررات عدول کرد، باید به سوئیفت پاسخگو باشد - پس به طور کلی سوئیفت در کلیه 365 روز سال و کل یـه 24 ساعت شبانه روز قابل دسترسی و مبادله پیام امکانپذیر است

مزیت ها

سیستم به نحو ي طرح ريزي شده است که با ارسال پیام از طریق شبکه سوئیفت امکان برقراري ارتباط بین رایانه های دو بانک و انجام کلیه مراحل حسابداری از قبیل عملیات بستانکاري و بدهکار کـردن حساب هـا ي ذیربط، ته یـه صورتحساب و صورت مغایرت بدون دخالت نیروی انسانی امکان پذیر بوده و روز كاري بعد کلیه اقلام باز حسابهاي ارزي مشخص و امکان رفع مغایرت هـا بـه طـور سریع فراهم خواهد بود . انجام اینگونه عملیات به صورت (سنتی دستی) با چند ماه تاخیر استخراج مـی شـود . از طرفی در سوئیفت پيام هاي بانکی اسـتاندارد هستند و براي هر نوع امور بانکی یک پیام مشخص و تعریف شـده اسـت و کل یـه بانکهای عضو سوئیفت ملزم هستند برا ي مخابره پ یـام از فرمـت خـاص اسـتفاده کنند. همچنین کلیه ارزها در سیستم سوئیفت استاندارد و بین المللی هـستند . پس میتوان گفت مزایای استاندارد بودن عبارتند از:

1- جلوگیری از سلیقه ای عمل کردن افراد در تنظیم متون پیامهای بانکی

2- شناسایی سریع پیامها

3- جلوگیری از اتلاف وقت در تنظیم متن پیامهای بانکی

سرعت بخشیدن به تنظیم متن پیامهای بانکی. در استاندارد سازي پیــام هــاي بــین بانکی برای سهولت کار و ایجاد نشدن استانداردهاي جدید، سوئیفت استانداردهایی را که موسسات بینالمللی از قبیل ISO , ICC , ISDA , ISITC ، ابداع کرده بودند، پذیرفت و بـراي مـوارد ي کـه استانداردي وجود نداشت، استاندارد هاي جدید تهیه کرده است.
طراحی سیستم سوئیفت به نحوي بوده که درصد اشتباه در آن بسیار اندک است و در صـورت ی کـه مشخـصه پ یـام بـه طـور صـحیح و مطابق با استانداردها تنظیم نشود، سیستم از قبول آن خودداري میکنـد . سوئیفت ادعا میکند که در حدود 99/99 درصد قابل اطمینان است . علت وجودي ایـن ادعا مفقود نشدن یک پیام سوئیفتی از اول تاسیس در این شبکه اسـت . بنابراین با حجم زیاد پیامها قابلیت اطمینان به سیستم نزدیک به صد در صد است.
پیامهای مبادله شده به صورت خودکار مخابره می شوند و متن پیامک ها تا رسیدن به مقصد پراکنده و نامفهوم است و دسترسی به پیامها توسط افراد غیر مجاز میسر نیست. از نظر امنیتی در مقایسه با تلکس مزایای زیر را میتوان برشمرد:
الف _ در سیستم رمزدهی تلکس چهار یا پنج عامل از قبیل بانک دریافت کننده، تاریخ ارسال پیام، شماره ردیف پیامک، مبلغ و نوع ارز در محاسبه رمز به کـار بـرده میشود. از این رو زمانی که پیام رمزداري در اختیار مشتری قرار میگیرد، رمز را محو میکند تا مشتري نتواند رمز را کشف کند، زیرا اگر کسی تا حدودي بـه علـم ریاضی آشنا باشد، با در دست داشتن چندین پیـام رمـزدار مبادلـه شـده بـین دو بانک قادر به کشف رمز خواهد بود، ولی در سوئیفت ابتدا باید کلید رمز سوئیفت بین دو کارگزار رد و بدل شده باشــد و رمــز بــا بــه کــار گيري یــک الگوریتم (Algorithm (پیچیده ریاضی که کلیه حروف پیام از آغاز تا پایان در محاسبه رمـز به کار گرفته میشوند، محاسبه و به پیام اضافه میکند و در مقصد سیـستم رمـز را کنترل و در صورت صحت تایید می کند. به عبارتی عمل رمزدهی و کشف رمز به صورت خودکار به وسیله سیستم انجام میگیرد. علاوه بر رمز یـاد شـده، رمـز دیگری نیز به وسیله سوئیفت به پیام اضافه میشود و نشان دهنده این است که پیام تحویل شده کاملاً مطابق با پیام دریافتی بوده است.
ب _ با استفاده از دستگاهی به نام Encriptor در سایت سوئیفت مبدأ پیـام بـه هم ریخته و از حالت خوانا بودن آن خارج میشود و در شبکه مخابراتی بینالمللی قرار میگیرد و هیچکس حتی اگر بتواند به پیام سوئیفتی دسترسی داشته باشد، قادر به خواندن یا تغییر در پیام نخواهد بود و فقـط در سـایت سوئیفت مقصد پیام به وسیله دستگاه ديگري بـه نـام Decriptor به طور مـنظم اول یـه کـه قابـل خواندن به وس یله ترم ینال باشـد، در مـی آیـد، در صـورت ی کـه در تلکـس بـه ایـن صورت نبوده و اگر منبع ی به خطوط مخابراتی دسترسی یابد، پیام قابل خواندن و تغییر دادن است . سیستم فقط توسط افراد مجاز در حدود اخت یارات تعیین شـده قابل بهره برداري اسـ ت. بـه عبـارت ی ورود به سیـستم و تقسیم وظایف کاربران توسط دو مسئول بانک که کلید اصلی توسط سوئیفت در اختیارشان قرار گرفته است، اجازه ورود به سیستم و تعیین یک قسمت از دو قسمت کلید رمز کاربران را دارند . کاربران با در یافت هـر دو قسمت کلیـد رمـز (Password (منحصر به فرد از ا ین مسئولان و قرار دادن آن در کنار هم اجازه ورود به شبکه سوئیفت و کار با آن را در حد اختیارات تعیین شده خواهند داشت. کلید رمز کاربر همانند امضاي او است . به منظور جلوگيري از سوء ا ستفادههاي احتمال ی اگر رمز کاربر ي غلط وارد شود، سیستم براي آن کاربر قفل میشود و حداقل هر سه مـاه یـک بـار کاربران اجبار به تغییر رمز خود دارند.
سرعت انتقال پیام در سیستم سوئیفت بسیار بالا است . ارسال پیام چند ثانیه بیشتر طول نمی کشد و به محض ارسال آن از طریق شبکه سوئیفت توسط اخرین امضاي مجاز، بلافاصله پیام تحویل سوئیفت میشود، ولی در تلکس این امر به سادگی ممکن نیست و در مواقعی که خط اشغال باشد، شاید ساعتها طول بکشد . سوئیفت با در یافت پ یـام مـسئول یت تحو یـل فـور ي پیـام بـه دریافت کننده را به عهده دارد و در صورت یکه در ساعات کاري دریافت کننده پیام، بنا به علل خارج از کنترل سوئیفت، امکان تحویل پیام با یازده مراجعه به دریافت کننده در عرض 5/1 ساعت فراهم نباشد پیام را بـه ارسـال کننده عودت میدهد . مقررات سوئیفت اعلام میدارد هر عضو شبکه سوئیفت باید حداقل در روزهاي کاري هشت ساعت آمادگی در یافت پیام را داشته باشد و اگـر از مقـررات عـدول کرد، باید به سوئیفت پاسخگو باشد.
  • هزینه مخابره پیام از طریق سیستم سوئیفت در مقایسه با سایر سیستمها کمتر است و به صورت کاراکتر ي مورد محاسبه قرار میگیرد . هر چه تعداد پیام ارسالی استفاده کنندگان بیشتر شود، هزینه هر پیامک ارزانتر میشود. در ضمن کارمزد دریافتی کارگزاران براي اجراي پيام هاي سوئیفتی و تلکس متفاوت است و تقر یباً کارمزد اجراي یک پیام سوئیفتی با توجه به ایـن کـه نیاز به نيروي انسانی ندارد و توسط رایانه خوانده و اجرا میشود، بین یک دوم تا یک سوم کارمزد اجرا ي یک پیام تلکسی که نیروي انسانی می باید آن را اجرا کند، است.
سیستم سوئیفت به صورت شبانه روزي و بـدون تعطیل خدمات ارائه میدهد. به این معنی که در هر زمان و مقطع ی تنظیم پیام و ارسال آن براي کارگزار امکان پذیر است . پس بـه طـور کلـی سـوئیفت در کلیـه 365 روز سال و کلیه 24 ساعت شبانه روز قابل دسترسی و مبادله پیام امکانپذیر است. سازمان سوئیفت سوئیفت یک موسسه تعاونی یا به عبارتی دیگر یک مؤسسه غیرانتفاعی است کـه به بانک هاي عضو تعلق دارد و از سوي اعضا کنترل می شود و براي تأمین اهداف مشترك آنها طرح ریزي شده است، بالطبع از طرف اعضا با پرداخت حق عضویت و هزینه تعداد پیام ارسال تامین مالی میشود و مدیریت آن را هم به عهده اعـضا است. به استناد ماده 14 اساسنامه سوئیفت، اعضاي 25 نفـر ي هیات مدیره سوئیفت را بانكهاي عضو انتخاب میکنند و هر بانکی که بیش از 5/1 درصد از سهام سوئیفت را در اختیار داشته باشد، میتواند یک عضو هیات مدیره را معرف کند. (میزان سهام اختصاص ی هر عضو هـر سـه سـال یـک بـار بـا توجـه بـه میـزان پیامهای ارسالی عـضو از طریـق شـبکه تعیین مـی شـود ). اگـر عـضوي بیش از 6 درصد سهم سوئیفت را در اختیار داشته باشد، می تواند حداکثر دو عضو ه هیأت مدیره معرفی کند و کشورها یی که کمتر از 5/1 درصد سهام را دارند، میتوانند به طور مشترك به شرطی که تعداد سهام آنها بیش از 5/1 درصد شود، یک عضو هیات مدیره معرفی کنند . سود عملیاتی این موسسه تعاونی بالطبع به اعضا تعلق دارد و می باید بین اعضا تقسیم شود، ولی سوئیفت این عمل را انجام نمیدهد و سود حاصله را براي سرمايه گذاري مجدد و کاهش هزینه پیام سوئیفتی در سـال بعد استفاده میکند.

کارمزد ارسال حواله سوئیفت

 

swift

  • حواله ای که از طریق سیستم سوئیفت ارسال میشود با توجه به مبلغ و کشور مقصد کارمزد متفاوتی خواهد داشت. معمولا بانک های نزدیک به هم در یک منطقه جغرافیایی کارمزد کمتری از ارسال کننده ها برای نقل و انتقالات مالی دریافت میکنند.

کارمزد بانک های واسطه

  • هنگامی که حواله ای ارسال میشود، از بانک های واسطه ای عبور میکند تا به بانک مقصد برسد. به عنوان مثال چنانچه شما یک حواله از آلمان به مالزی ارسال کنید ممکن است این پول از آلمان به چین رفته و سپس به مالزی برسد. در این حالت بانک های واسطه ای مبلغی از پول اصلی به عنوان کارمزد کسر میکنند این کارمزد معمولا بین ۵ الی ۵۰ دلار باتوجه به مبلغ و بانک های واسطه ای تعیین میشود.

 

نحوه تعیین کارمزد بانک های واسط در حواله سوئیفت

 

swift

  • شما میتوانید هنگام ارسال حواله اعلام کنید که کارمزد بانک های واسط را شما میپردازید یا از مبلغ مستقیم کسر شود یا به صورت اشتراکی بین شما و گیرنده کم شود. به طور کلی ۳ گزینه زیر هنگام ارسال حواله سوئیفت مد نظر قرار میگیرند:
  • OUR: اگر هنگام ارسال حواله این گزینه را انتخاب کنید تمام کارمزد های بانک واسط را شما میپردازید.
  • SHA: چنانچه هنگام ارسال حواله سوئیفت این گزینه را انتخاب کنید کارمزد بانک های واسطه بین شما و گیرنده حواله تقسیم میشود. بخشی را شما نقدا در بانک میپردازید و بخشی از آن از اصل پول کم میشود.
  • BEN: با انتخاب این گزینه هنگام ارسال حواله سوئیفت تمام کارمزد بانک های واسط از اصل پول کم میشود. به عنوان مثال ممکن است شما ۲۰۰۰ دلار ارسال کرده باشید اما در نهایت ۱۹۵۰ دلار به حساب بانکی گیرنده رسیده باشد
  • کارمزد ارسال حواله سوئیفت
  • ارسال کردن حواله سوئیفت همیشه کارمزد دارد. این کارمزد را بانک ارسال کننده از شخص ارسال کننده دریافت میکند. این مبلغ با توجه به نوع ارز، کشور دریافت کننده و مبلغ متفاوت است و ممکن است رقمی بین ۲۵ الی ۶۰ دلار باشد. چنانچه شما بخواهید حواله شما در حالت *بسیار سریع* ارسال شود حدود ۲۵ دلار کارمزد اضافه تر باید بپردازید.